Parhaat johtamismallit eivät tapahdu, vaan ne rakennetaan. Parhaat käytännöt tuovat lisää voimaa johtaamiseen. Ne voivat olla toimintatapoja, -malleja tai työmenetelmiä. Yhteistä niille on, että ne tekevät työstä

sujuvampaa, tuottavampaa ja mielekkäämpää.

Parhaan käytännön ei kuitenkaan tarvitse olla uusi tapa, vaan se voi olla vakiintunut ja toimivaksi koettu käytäntö.

PALVELUJOHTAMINEN

Sanotaan, että jokainen yritys on pian softafirma. Me uskomme, että jokainen yritys on pian palveluyritys joka kehittää myös softaa.

Koodi on käynnissä olevan neljännen teollisen vallankumouksen hiili. Digitaalisuus mullistaa yritysmaailman sekä talouden vaikutukset niin yksilöiden, yhteisöjen kuin valtioidenkin tasolla. Neljännessä teollisessa vallankumouksessa siirrytään hajautettuun ja älykkääseen palvelutuotantoon. Dataan ja sen hyödyntämiseen liittyvät uudet palvelut ja liiketoimintamallit myllertävät kaikki toimialat. Palveluiden johtamisen kyvykkyydestä muodostuu yksi organisaatioiden ydin kyvykkyyksistä.

ITIL®

ITIL® eli Information Technology Infrastructure Library on kokoelma käytäntöjä IT-palveluiden hallintaan ja johtamiseen. ITIL on globaalisti tunnustettu prosessikehys, jota on käytetty ja kehitetty 20 vuotta.

SIAM

SIAM® eli Service Integration and Management on viitekehys ICT-palveluiden monitoimittajahallintaan. Sen tavoitteena on liittää sisäisten ja ulkoisten palveluntarjoajien palvelut toisiinsa saumattomaksi palveluketjuksi.

IT4IT

IT4IT on standardi referenssiarkkitehtuuri ja arvoketjuperusteinen operointimalli liiketoimintalähtöisten ICT-palveluiden operointiin ja kehittämiseen.


"The digital revolution is far more significant than the invention of writing or even of printing."

PROJEKTIJOHTAMINEN

Neljännen teollisen vallankumouksen myötä projektijohtamisen rooli organsaatioissa kasvaa entisestään. Perinteisesti projekteilla on totuttu ymmärtämään esimerkiksi suuria rakennus- tai infrastruktuurihankkeita ja ICT-investointeja.

Suurin osa asiantuntijatyöstä tehdään kuitenkin jo etupäässä kehitys- ja asiakastoimitusprojekteina. Perinteisestä tuotantomaailmasta kotoisin olevien projektijohtamisen oppien tuominen luovaan asiantuntijatyöhön ei ole mutkatonta. Projektien vetämisen tavan tulee muuttua. Projekteihin kohdistuu entistä suurempia vaatimuksia. Ne pitää toteuttaa nopeasti, joustavasti, kustannustehokkaasti ja niin että tulokset ovat laadukkaita.

PRINCE2®

PRINCE2® eli PRojects IN Controlled Environments on projektijohtamisen parhaiden käytäntöjen "de facto"-standardiksi kehittynyt prosessipohjainen lähestymistapa ja menetelmä.

PRINCE2® pyrkii luomaan vakaan, hallitun ja hyvin johdetun projektinhallintaympäristön sekä tarjoamaan selkeiden prosessien ja niihin liittyvien elementtien kautta yksiselitteisen tavan projektien läpivientiin.
Metodi jakaa projektin helposti hallittaviin vaiheisiin, mikä takaa resurssien ja prosessin tehokkaan hallinnan ja monitoroinnin.

PRINCE2® on metodina ns. “product-based”, mikä tarkoittaa sitä, että projektisuunnitelmat keskittyvät ensisijaisesti tulosten saavuttamiseen, eivät ainoastaan hallintaprosessin suorittamiseen. Metodi tarjoaa lisäksi yhteisen kielen koko projektin keston ajaksi.


Opi lisää
"The Last ten years of IT have been about changing the way people work. The next ten years of IT will be about transforming your business.

DIGIJOHTAMINEN

Digitaalisella aikakaudella myös johtajuus on murroksessa ja se vaatii johtajalta erityistä kykyä hahmottaa monimutkaisi kokonaisuuksia. Suuri muutosten määrä lisää epävarmuutta ja muutosten nopeus vaatii nopeaa reagointikykyä. Vuorovaikutuksen ja läsnäolon rooli kasvaa asiakaskohtaamisissa. Yritysten uusi arvonmuodostus tapahtuu avoimuuden ja kommunikaation kautta. Tekniikan ja uusien palveluiden avulla voidaan luoda merkittävää lisäarvoa, mutta ne tulee saadaan näkyväksi myös asiakkaalle. Digijohtajan tulee myös osata hallita riskejä ja kytkeä uusien palveluiden kehittäminen liiketoimintaan.

COBIT®

COBIT® eli Control Objectives for Information and Related Technologies on ISACA:n kehittämä prosessikeskeinen viitekehys digipalveluiden johtamisen tueksi. COBIT®:n tavoitteena on edistää ja tukea hyvän tietohallintotavan kehittämistä. COBIT®:a hyödynnetään erityisesti strategiessa digipalveluiden johtamisessa sekä ulkoisissa ja sisäisissä tarkastuksissa joissa keskitytään hyvään johtamistapaan.

TOGAF®

TOGAF® eli The Open Group Architecture Framework on maailman yleisimmin käytetty kokonaisarkkitehtuuriviitekehys. Viitekehyksen tavoitteena on pienentää kokonaisarkkitehtuurin suunnittelemisen riskejä, kustannuksia sekä lyhentää sen suunnitteluun kuluvaa aikaa. TOGAF® tarjoaa käytännön työkaluiksi kehittämismetodin (ADM) ja työkaluja. TOGAF® on myös perustana Suomen julkishallinnon käyttämässä kokonaisarkkitehtuurin suunnittelumenetelmässä eli JHS-179:ssä.

KOKEMUKSEMME PERUSTEELLA ARVOSTAMME

Yksilöitä ja kanssakäymistä

enemmän kuin menetelmiä ja työkaluja

Toimivaa ohjelmistoa

enemmän kuin kattavaa dokumentaatiota

Asiakasyhteistyötä

enemmän kuin sopimusneuvotteluja

Vastaamista muutokseen

enemmän kuin pitäytymistä suunnitelmassa

Ketterän ohjelmistokehityksen julistus

KETTERÄT MENETELMÄT

Ketterien menetelmien käyttö ohjelmisto- ja palvelukehityksessä on kasvanut merkittävästi viimeisin vuosien aikana. Ketterä kehittäminen eli agile development on luonut vaihtoehdon perinteiselle vesiputousmallille.

Tyypillisesti ketterä kehitys tapahtuu lyhyissä sprinteissä, joiden projektin ja asiakkaiden tarpeiden määrittely tarkentuu. Usein ketterän kehittämisen työtapana käytetään SCRUM:a, joka perustuu kokemukseen ja päätösten tekemiseen tunnettujen tosiasioiden pohjalta. Nykyään projekteissa käytetään myös paljon ketterien menetelmien ja perinteisten projektinjohtamismallien yhdistelmää.

Lean tuotanto tai toimintatapa on filosofia, joka pitää turhana mitä tahansa toimintaa joka ei tuota arvoa asiakkaalle.

Lean startup puolestaan on Stanfordissa kehitetty toimintamalli erityisesti uusien palveluiden kehittämiseen erittäin nopearytmisellä kehityssyklillä. Mallissa pyritään nopearytmiseen hypoteesin mittaamiseen ja todentamiseen asiakashaastattelujen avulla. Näin varmistutaan asiakastarpeen ymmärtäminen ja uuden palvelun palvelukehitys ”leanisti” huomattavasti perinteistä tuotekehitystapaa pienemmillä resursseilla ja nopeammalla aikataululla.

DEVOPS

DevOps on muodostettu sanoista
Development (kehitys) ja
Operations (tuotanto). DevOps on toimintamalli digipalveluiden ketterään tuottamiseen. DevOps pyrkii erityisesti edistämään palveluiden kehitys- ja tuotantotoimintojen keskinäistä vuoropuhelua. Tavoitteena parempi ja nopeampi kyky toimittaa muutoksia tuotantoon.

SAFe®

SAFe® eli Scaled Agile Framework on skaalautuva ketterän ohjelmisto- ja palvelukehityksen viitekehys. Malli kuvaa, mitä rooleja, aktiviteetteja ja tuotoksia liittyy laajamittaiseen ketterään kehittämiseen. SAFe tarjoaa organisaatiolle mahdollisuuden parantaa kilpailukykyä, tuottavuutta sekä laatua. SAFe:n avulla voidaan luoda yhtenäinen ketterän kehittämisen malli joka kasvattaa motivaatiota ja työtyytyväisyyttä.

SCRUM

Scrum on projektinhallinnan viitekehys, jota käytetään yleisesti ketterässä ohjelmistokehityksessä. Vaikka Scrum on kehitetty erityisesti ohjelmistoprojektien hallintaan, sitä voidaan soveltaa myös yleisesti projektinhallinnassa ja erityisesti palveluiden ja tuotteiden kehittämisessä.

Scrumissa työskennellään kehitysjaksoissa (sprinteissä) toistavasti ja lisäävästi ennustettavuuden optimoimiseksi ja riskien kontrolloimiseksi.